Användarvillkor

 1. BAKGRUND

1.1 Turistrådet Västsverige AB, org. nr 556459-4538 (hädanefter ”vi”, ”vår” eller ”oss”) tillhandahåller och driver webbplatsen www.meetthelocals.se (nedan kallad ”Webbplatsen”). Den här sidan innehåller användarvillkoren för Webbplatsen och den tjänst som tillhandahålls på Webbplatsen (nedan kallad ”Tjänsten”). Dessa användarvillkor är ett avtal mellan Turistrådet Västsverige AB och användarna av Webbplatsen och/eller Tjänsten (hädanefter kallad ”du”, ”dig” eller ”användaren”).

 1. INFORMATION OM ANVÄNDARVILLKOREN OCH TJÄNSTEN

2.1 På Webbplatsen tillhandahåller vi en plattform där organisationer, webbplatser, applikationer och grupper på sociala medier kan annonsera, med syftet att sammankoppla invånare i Västsverige med besökare i regionen. Webbplatsen fungerar också som en plattform genom vilken personer som bor i, eller är etablerade i, Västsverige kan ge besökare i regionen en möjlighet att ta kontakt och få en lokal upplevelse (en sådan person kallas nedan ”Local”).

2.2 För att använda Webbplatsen och/eller Tjänsten måste du godkänna dessa användarvillkor. Vi ber dig därför att läsa igenom dessa användarvillkor noggrant innan du börjar använda Webbplatsen eller Tjänsten. Genom att använda Webbplatsen och/eller Tjänsten accepterar du dessa användarvillkor. Om du inte accepterar dessa användarvillkor, vänligen avstå från att använda Webbplatsen och Tjänsten.

2.3 För att ingå avtal relaterade till Tjänsten (inklusive varje interaktion, mötesbokning eller liknande med Local genom Tjänsten) måste du ha fyllt 18 år.

2.4. Om du registrerar ett företag som användare av Tjänsten, garanterar du att du är behörig att acceptera dessa användarvillkor och ingå avtal för företagets räkning.

2.5 Vi förbehåller oss rätten att vägra tillhandahålla Tjänsten till en person eller ett företag som tidigare har brutit mot dessa användarvillkor, tillämpliga lagar, bestämmelser eller andra avtal eller villkor som tidigare tillhandahållits av Turistrådet Västsverige AB.

 1.  PERSONUPPGIFTER

3.1 Turistrådet Västsverige AB behandlar personuppgifter enligt vår Integritetspolicy

 1. FRISKRIVNING

4.1 Informationen på Webbplatsen är inte avsedd som rådgivning eller rekommendation. Turistrådet Västsverige AB ansvarar inte för några åtgärder eller handlingar som vidtagits eller underlåtits på grund av informationen på Webbplatsen.

4.2 Turistrådet Västsverige AB har ingen kontroll över och lämnar inga garantier för de tjänster som tillhandahålls av användare och/eller Local. Turistrådet Västsverige AB är inte part avseende någon transaktion mellan användare och/eller Local. Användare och/eller Local som väljer att träffas gör så på egen risk.

5. ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH TJÄNSTEN

5.1 När du använder Webbplatsen och/eller Tjänsten gäller bestämmelserna nedan och du förbinder dig att följa dem så länge som du använder Webbplatsen och/eller Tjänsten:

 • Du förbinder dig att inte bryta mot dessa användarvillkor.
 • Du får inte medvetet missbruka Webbplatsen eller Tjänsten genom att ladda upp eller överföra virus eller annat material som är tekniskt skadligt eller farligt.
 • Du får inte försöka att få obehörig tillgång till Webbplatsen, Tjänsten eller någon server eller databas som är ansluten till Webbplatsen eller Tjänsten.
 • Det är inte tillåtet att samla in information med hjälp av automatiska medel.

5.2 Turistrådet Västsverige AB förbehåller sig rätten att blockera eller begränsa tillgången till Webbplatsen eller Tjänsten för alla användare som missbrukar, manipulerar eller använder Webbplatsen eller Tjänsten på ett sätt som inte överensstämmer med dessa användarvillkor eller gällande lagar eller bestämmelser.

 1. ANVÄNDARGENERERAT MATERIAL

6.1 Om du överför material till Webbplatsen, t. ex. annonser, kommentarer, frågor, texter, bilder, filmer etc. (”Användargenererat Material”) är du ensamt ansvarig för sådant material och garanterar att du äger och/eller har alla nödvändiga rättigheter till sådant material.

6.2 Du bekräftar att Användargenererat Material är korrekt, aktuellt och inte konfidentiellt. Fotografier får inte vara missvisande. Recensioner och rekommendationer ska vara rättvisa och sanna.

6.3 Du garanterar att alla personer som kan identifieras genom Användargenererat Material har godkänt att sådan information publiceras på Webbplatsen och att det får användas för marknadsföringssyften.

6.4 Användargenererat Material ska vara förenligt med alla tillämpliga lagar och bestämmelser och får inte göra intrång i tredje parts rättigheter. Användargenererat Material ska inte innehålla immateriella rättigheter från tredje part, t. ex. musik, logotyper, varumärken, handelsnamn, fotografier etc. som ägs av annan. Användaren förbinder sig att ersätta och hålla Turistrådet Västsverige AB skadeslöst från krav från tredje part.

6.5 Turistrådet Västsverige AB är inte ansvarig för material som överförts av dig. Vi har rätt att redigera, ta bort eller vägra att publicera material utan ytterligare meddelande. Vi lämnar inga garantier för att vi kommer att radera eller redigera specifikt material som överförts av användare. Turistrådet Västsverige AB är inte heller, i den mån det är tillåtet enligt lag, ansvarigt för att vi fortsätter att tillåta, redigerar eller tar bort material som genererats av användare.

6.6 Genom att ladda upp eller överföra material till Webbplatsen ger du Turistrådet Västsverige AB rätt att använda sådant material utan kostnad eller avgift, t.ex. genom att bearbeta, lagra, kopiera eller på annat sätt göra det tillgängligt för allmänheten eller använda det för marknadsföring. Vi kan komma att röja din identitet för att följa de skyldigheter som åligger oss enligt lag eller för att tillvarata våra lagliga rättigheter och/eller försvara oss mot rättsliga krav. Mottagare kan i sådant fall vara myndigheter, domstolar eller polis.

 1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

7.1 Webbplatsen ägs av Turistrådet Västsverige AB och är skyddad enligt upphovsrättslig lagstiftning.

7.2 Du får skriva ut enstaka kopior av dokument från Webbplatsen och ladda ner utdrag eller dokument i den mån det är nödvändigt och för eget icke-kommersiellt bruk, förutsatt att utskrifter eller kopior bibehåller sitt upphovsrättsliga skydd. Turistrådet Västsverige AB:s varumärke och logotyper får inte användas utan skriftligt samtycke från oss.

7.3 Mångfaldigande eller avbildning av innehåll på Webbplatsen, utöver vad som nämnts ovan, är förbjudet. Förbudet omfattar t. ex. användning av illustrationer, fotografier, film, ljudsekvenser eller annan grafik.

7.4 Om material som är tillgängligt på Webbplatsen ägs av en tredje part måste du få tillstånd att använda sådant material från denna tredje part. Turistrådet Västsverige AB kan inte ge dig rätt att använda sådant material.

7.5 Ingenting på Webbplatsen ska tolkas som beviljande av någon licens eller några andra rättigheter.

 1. TILLÄMPLIG LAGSTIFNING

8.1 Dessa användarvillkor, Webbplatsen och användandet av Tjänsten samt alla tvister som härrör från dessa regleras av svensk lag.

9. VÅRT ANSVAR

9.1 Vi frånsäger oss ansvar för följande, i den utsträckning som är tillåtligt enligt lag:

 • Ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som har uppkommit i samband med användning av Webbplatsen. Detta omfattar förhinder att använda Webbplatsen, användningen av länkade webbplatser eller användningen av material på Webbplatsen. Det utesluter också ansvar för förluster eller skador som orsakas av virus eller annat tekniskt skadligt material.
 • Ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som uppkommit i samband med användningen av Tjänsten eller någon interaktion, möte eller liknande mellan användare och/eller Lokalinvånare genom användandet av Tjänsten.
 • Ansvar är utan begränsning uteslutet för inkomstbortfall, förlust av affärer, förlust av vinst eller avtal, förlust av förväntade besparingar, förlust av data eller förlust av goodwill. Detta oavsett om det orsakats av avtalsbrott eller på annat sätt, inklusive oaktsamhet och förutsebara skador.

9.2 Ansvarsbegränsningen påverkar inte sådant ansvar som inte kan uteslutas enligt tvingande lag.

 1. FÖRÄNDRINGAR OCH TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN

10.1 I den utsträckning som är tillåtligt enligt lag, förbehåller vi oss rätten att ändra Webbplatsen, Tjänsten eller dessa användarvillkor utan föregående meddelande och sådan ändring eller uppdatering kommer att vara gällande så snart den publicerats på Webbplatsen.

10.2 Vi kan när som helst i tiden säga upp eller ersätta Webbplatsen eller Tjänsten och kan i så fall dra tillbaka tillgången till Webbplatsen eller Tjänsten. Vi kan inte garantera att Webbplatsen eller Tjänsten är tillgänglig över tid och vi är inte ansvariga för om Webbplatsen eller Tjänsten inte är tillgänglig.

10.3 Genom att acceptera dessa användarvillkor accepterar du att Turistrådet Västsverige AB kan överföra avtalet med dig till ett närstående bolag eller till en tredje part.

 1. LÄNKADE SIDOR

11.1 Turistrådet Västsverige AB, Lokalinvånare och/eller andra användare kan tillhandahålla länkar till externa webbplatser. Vi är inte ansvariga för informationen på sådana webbplatser och har inte heller kontroll över sådana webbplatser.