Integritetspolicy

 1. BAKGRUND

Turistrådet Västsverige AB, org. nr 556459-4538 (nedan kallat ”vi”, ”vår” eller ”oss”) driver webbplatsen www.meetthelocals.se (nedan kallad ”Webbplatsen”). För att tillhandahålla våra tjänster samlar vi in information om dig som besökare på vår Webbplats och/eller genom de uppgifter du lämnar till oss när du registrerar ett användarkonto. Exempel på personuppgifter som vi behandlar är namn, personnummer och kontaktuppgifter. Turistrådet Västsverige AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i vår organisation.

Denna integritetspolicy beskriver hur vi skyddar, använder och delar uppgifter samt beskriver dina rättigheter avseende dina personuppgifter. Vi ber dig därför att noggrant läsa igenom denna integritetspolicy.

Vi kan komma att ändra denna integritetspolicy på grund av ändringar i våra tjänster eller tillämpliga lagar. En uppdaterad version av integritetspolicyn kommer att finnas tillgänglig på Webbplatsen, www.meetthelocals.se.

Webbplatsen kan innehålla länkar till externa webbplatser, för vilka Turistrådet Västsverige AB inte är ansvarigt. Vi är inte heller ansvariga för behandling av personuppgifter på sådana webbplatser. Denna integritetspolicy gäller inte för eventuell behandling av personuppgifter på sådana webbplatser och vi rekommenderar att du läser de integritetspolicyer som tillhandahålls av de personuppgiftsansvariga avseende sådana webbplatser.

På Webbplatsen tillhandahåller vi en plattform där organisationer, webbplatser, applikationer och grupper på sociala medier kan annonsera, med syftet att sammankoppla invånare i Västsverige med besökare i regionen. Webbplatsen fungerar också som en plattform genom vilken personer som bor i, eller är etablerade i, Västsverige kan ge besökare i regionen en möjlighet att ta kontakt och få en lokal upplevelse.

 1. VARIFRÅN VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER, INKLUSIVE COOKIES

Personuppgifter kan tillhandahållas av dig genom dina kontakter med oss, vid registrering av ett användarkonto på Webbplatsen eller genom användande av tjänsterna. Du lämnar även personuppgifter till oss via så kallade cookies när du besöker Webbplatsen.

Allmänt beskrivet är cookies små skript som skickas till webbläsaren på din dator, din mobiltelefon eller andra tekniska enheter som du använder. Cookies används för att lagra information på den tekniska enheten och fungerar som ett minne, vilket innebär att din tekniska enhet känns igen när du återbesöker Webbplatsen.

Det finns två typer av cookies, tillfälliga cookies och beständiga cookies. Tillfälliga cookies lagras bara tills det att du stänger ned webbläsaren på den tekniska enheten. Beständiga cookies lagras under en längre specificerad period.

Vi använder följande cookies på Webbplatsen:

 • EUCookieConsent

När du stänger informationsfältet för cookies sparas ditt val i denna cookie.

 • _ga, _gat_UA-1400112-57, _gid

Tre cookies skapade av Google Analytics, som används för att samla statistik om och analys av hur våra besökare använder Webbplatsen.

 

 • _icl_current_language

Lagrar information om ditt språkval på Webbplatsen.

 

 • wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_XXXX

Lagrar information om cookies i din webbläsare och information om din användarsession när du har loggat in på Webbplatsen.

Du kan vanligtvis stänga av användningen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Genom att ändra inställningarna kan du även vägra nya cookies eller få enheten att varna dig när nya cookies skickas till den.

För att ändra användningen av cookies, ändra webbläsarinställningarna. Hur du ändrar inställningar för cookies är specifikt för varje webbläsare, men du kan alltid använda Hjälp-menyn i din webbläsare för att lära dig hur du ändrar inställningar för cookies. Ändringar av inställningar för cookies måste göras på varje webbläsare som du använder om du vill att cookie-inställningarna ska vara desamma i alla webbläsare. Om du stänger av cookies kan vissa av tjänsterna på Webbplatsen komma att inte fungerar korrekt.

Inloggning via Facebook/Google

Du kan välja att registrera dig med ditt Facebook eller Google-konto för att komma åt Meet the Locals. Detta är helt valfritt. När du gör det kommer vi däremot att be om lite information från Facebook respektive Google. Denna information är:

 • Din profilbild/avatar
 • Ditt för- och efternamn.
 • Din e-postadress
 • Ditt språk

Du kan när som helst välja att sluta använda dig av social inloggning genom Facebook och Google. Då kommer vi inte längre att koppla samman ditt konto på Meet the Locals med ditt Facebook och/eller Google-konto. Datan som vi samlade in när du registrerade dig (samma data som vi hade frågat om även om du registrerade dig manuellt utan Facebook eller Google koppling) kommer att vara kvar i din profil. För att ta bort datan kan du redigera din profil när som helst, eller ta bort ditt Meet the Locals-konto genom att kontakta oss.

 

 1. SYFTET MED BEHANDLINGEN OCH KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER SOM VI BEHANDLAR

Tillhandahållande av tjänster, såsom registrering av användarkonto och annonsering

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig våra tjänster. Behandlingen inkluderar kontakt med dig i samband med att annonser läggs ut på Webbplatsen, bokningar via plattformstjänsten och skapandet av användarkonto.

Rättslig grund för behandlingen av dessa personuppgifter är att den är nödvändig för fullgörandet av avtalet mellan dig och Turistrådet Västsverige AB.

I detta syfte behandlar vi:

 • Identitetsuppgifter (t.ex. namn, personnummer, adress och kund-ID)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer och e-postadress)
 • Uppgifter relaterade till konton på sociala medier
 • Användarbeteende (t.ex. data som du överför genom annonser)

Användarbeteende och utveckling av våra system och tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter för att utveckla våra system och tjänster (t.ex. annonseringsplattformen). Personuppgifter kommer endast att användas för vidareutveckling och förbättring av våra befintliga tjänster. När vi använder personuppgifter för detta ändamål behandlar vi så lite personuppgifter som möjligt.

Rättslig grund för behandlingen av dessa personuppgifter är att den är nödvändig för att uppfylla vårt legitima intresse att förbättra våra system och tjänster samt ditt intresse av att få en användbar och förbättrad tjänst.

Genom användandet av cookies behandlar vi:

 • Surfaktivitet
 • Geografisk lokalisering
 • Besökstid, besökta sidor och tid på varje sida på webbsidorna
 • Hänvisande webbplatsinformation (till exempel den URI en användare kom igenom för att komma fram till sidan)
 • Domän, webbläsartyp och språk
 • Land och tidzon
 • Klickbeteende
 • Typ av operativsystem (OS)
 • Flash-version, JavaScript-stöd, skärmupplösning och skärmfärghanteringsförmåga
 • Nätverksplats och IP-adress.
 • Dokumentnedladdningar
 • Klick på länkar som leder till externa webbplatser
 • Fel när användarna fyller i formulär
 • Klick på videor
 • Scroll-djup
 • Interaktioner med platsspecifika widgets
 • Webbplatsinställningar

Kommunikation och marknadsföring

Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera med dig och för att presentera erbjudanden och marknadsföra tjänster från oss och tredje parter som vi samarbetar med.

Den rättsliga grunden för behandling av dessa personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att tillfredsställa vårt legitima intresse av att kommunicera med dig och att marknadsföra våra och tredje parts tjänster och produkter till dig samt ditt intresse av att ta emot sådan information.

I detta syfte behandlar vi:

 • Identitetsuppgifter (t.ex. namn, personnummer, adress och kund-ID)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer och e-postadress)
 • Kommunikationsdata (te.x. kund-feedback, opt-in/opt-out för direkt marknadsföring och telefonsamtal)
 • Uppgifter relaterade till konton på sociala medier
 1. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Överföring till tjänsteleverantörer

Vi kan även komma att dela personuppgifter med bolag som tillhandahåller tjänster till oss, så som våra IT-leverantörer. Dessa bolag får endast behandla personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. De får inte behandla personuppgifter för sin egen räkning. Dessa tjänsteleverantörer är:

 • Bernskiold Media AB Box 70396, 111 64 Stockholm
 • GleSYS AB Box 134, 311 32 Falkenberg

Överföring till följd av lagkrav eller rättsliga krav

Om det är nödvändigt för att följa de skyldigheter som åligger oss enligt lag eller för att tillvarata våra lagliga rättigheter och/eller försvara oss mot rättsliga krav kan vi också komma att behandla och överföra dina personuppgifter. Mottagare i dessa fall kan t.ex. vara myndigheter, domstolar eller polisen.

Överföring till tredje land

Inga personuppgifter överförs till länder utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

 1. PRINCIPER FÖR SKYDD OCH LAGRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter skyddas med hjälp av personliga användarkonton och lösenord. Endast användare med särskilda rättigheter kan få tillgång till de uppgifter de administrerar. Personuppgifterna säkerhetskopieras regelbundet. Personuppgifterna lagras i databaser som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska lösningar.

De personuppgifter som samlas in genom skapandet av användarkonton eller annonser sparas tills du väljer att radera kontot eller annonsen från Webbplatsen.

 1. DINA RÄTTIGHETER

Enligt dataskyddslagstiftningen har du vissa rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan) om du vill utöva dina rättigheter eller har frågor om någon av rättigheterna som kort beskrivs här.

Tillgång (registerutdrag) Du har rätt att begära att få veta om vi behandlar personuppgifter som rör dig och begära tillgång till personuppgifterna.
Rättelse Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av uppgifterna.
Radering Du har, under vissa omständigheter, rätt att begära att dina personuppgifter raderas, t.ex. om uppgifterna inte längre är nödvändiga.
Begränsning av behandling Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta medför en risk för att vi inte kan leverera våra tjänster till dig under den tid behandlingen begränsats.
Dataportabilitet Du har, under vissa omständigheter, rätt att få tillgång till dina personuppgifter i ett allmänt använt, maskinläsbart format (dataportabilitet). Denna rätt gäller dock bara uppgifter du har tillhandahållit och om de behandlas för att fullgöra ett avtal med dig eller med stöd av samtycke.
Invändning mot behandling

 

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som stödjer sig på våra berättigade intressen. Om vi har tvingande berättigade skäl som väger över ditt intresse av personlig integritet kan det dock vara tillåtet för oss att fortsätta behandlingen.
Invändning mot behandling för direktmarknadsföringsändamål

 

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.

På begäran av dig kommer vi att lämna ut en kopia av de personuppgifter avseende dig som vi behandlar. För eventuella ytterligare begärda kopior kan vi komma att ta ut en rimlig avgift på grundval av de administrativa kostnaderna. Om du lämnar begäran i elektronisk form kommer informationen tillhandahållas i ett elektroniskt format, som är allmänt använt, om du inte begär något annat.

Om vi finner att begäranden från dig är uppenbart ogrundade eller orimliga, särskilt på grund av deras repetitiva art, får vi antingen:

 1. a) ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller
 2. b) vägra att tillmötesgå begäran.

Det åligger oss att visa att begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig.

 1. KONTAKTINFORMATION

Turistrådet Västsverige AB

Adress: Box 53199, 400 15 Göteborg

Telefonnummer: +46 31 818300

E-post: info@vastsverige.com

Om du har några frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Om personuppgifter som behandlas av oss avseende dig är felaktiga, vänligen kontakta oss för rättelse. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framställa ett klagomål hos Datainspektionen.

Vårt dataskyddsombud är Anna Frisell, som du kan kontakta på anna.frisell@vastsverige.com.